VIFA BEGRENSET GARANTI

Denne garantien gjelder for produkter (hvert et "Produkt") laget av Vifa Denmark A/S ("Vifa"). Vifa garanterer ("begrenset garanti") at produktet er fritt for defekter i materialer og utførelse på tidspunktet for det opprinnelige kjøpet fra en autorisert forhandler av sluttbrukeren ("kunden" eller "deg").

HVA DEKKES AV DENNE GARANTIEN

Alle defekter i materiale og utførelse. Denne begrensede garantien dekker funksjonaliteten til produktet for dets normale, tiltenkte bruk i et miljø som spesifisert i brukerhåndboken, og dekker ikke funksjonsfeil som skyldes feilaktig eller urimelig bruk eller vedlikehold, f.eks. ulykke, overflødig fuktighet, feil pakking, lynnedslag, strømstøt eller uautorisert tukling, endring eller modifikasjon som ikke er autorisert av Vifa. Denne begrensede garantien er begrenset til reparasjon eller utskifting av produktet etter Vifas beslutning, og verken kostnader for transport, fjerning eller installasjon av et produkt dekkes av denne begrensede garantien.

Hvor lenge

Med mindre annet er uttrykkelig angitt i dokumenter gitt i forbindelse med kjøpet, er garantiperioden 24 måneder/2 år innenfor EU, og 12 måneder/1 år i resten av verden, med mindre nasjonale forskrifter bestemmer det annerledes . Garantiperioden starter når produktet(e) er fakturert til kunden. Garantiperioden opphører imidlertid umiddelbart dersom produktet er reparert eller moderert av personer/bedrifter som ikke er autorisert av Vifa, eller hvis serienummeret av en eller annen grunn er fjernet fra produktet.

HVA VIFA VIL GJØRE

Hvis Vifa mottar, i løpet av den gjeldende garantiperioden, et gyldig varsel om en defekt i et produkt som er dekket av Vifas garanti, vil Vifa, etter Vifas valg, innen rimelig tid etter å ha blitt varslet om defekten (a) reparere defekten uten kostnad, ved bruk av nye eller renoverte reservedeler, (b) erstatte produktet eller (c) refundere kjøpesummen for produktet. Responstidene kan variere fra land til land og er blant annet avhengig av tilgjengelighet på deler og transport. Alle utskiftede defekte deler og komponenter blir Vifas eiendom. Vifa har ingen forpliktelse til å reparere, erstatte eller refundere før kunden returnerer det defekte produktet til den autoriserte forhandleren. Ethvert erstatningsprodukt kan enten være nytt eller som nytt, forutsatt at det har funksjonaliteter som minst er likt det til produktet som erstattes. Reparasjoner utenfor den begrensede garantiperioden eller av skader som ikke dekkes av denne garantien vil kun finne sted med din forhåndsgodkjenning.

HVORDAN FÅ TJENESTE

I tilfelle av en produktdefekt, bør du gjøre følgende:

1. Se brukerhåndboken for å identifisere og muligens rette opp problemet.

2. Hvis problemet ikke kan løses ved å referere til brukerhåndboken, vennligst kontakt den autoriserte forhandleren der produktet opprinnelig ble kjøpt for å diskutere dine bekymringer.

3. Om nødvendig vil den autoriserte forhandleren sørge for reparasjon eller utskifting av produktet forutsatt at du fremviser den originale salgsfakturaen for å dokumentere dato og sted for det opprinnelige kjøpet. Vilkårene og betingelsene for reparasjon eller utskifting er underlagt leveringsbetingelser avtalt mellom deg og den autoriserte forhandleren i den grad vilkårene ikke eksplisitt dekkes av denne begrensede garantien.

Hvis du sender produktet, er verken Vifa eller den autoriserte forhandleren ansvarlig for skader på produktet forårsaket under forsendelsen. Derfor anbefaler vi alltid at du bruker de originale forsendelseskartongene for å pakke produktet.

ANDRE RETTIGHETER

Denne begrensede garantien påvirker ikke dine obligatoriske rettigheter. Th