VIFA BEGRÄNSAD GARANTI

Denna garanti gäller för produkter (var och en en "Produkt") tillverkad av Vifa Denmark A/S ("Vifa"). Vifa garanterar ("Begränsad garanti") att produkten är fri från defekter i material och utförande vid tidpunkten för dess ursprungliga köp från en auktoriserad återförsäljare av slutanvändaren ("Kunden" eller "du").

VAD TÄCKS AV DENNA GARANTI

Alla defekter i material och utförande. Denna begränsade garanti täcker endast produktens funktionalitet för dess normala, avsedda användning i en miljö som specificeras i ägarhandboken och täcker inte funktionsfel som beror på felaktig eller orimlig användning eller underhåll, t.ex. olycka, överskott av fukt, felaktig packning, blixtnedslag, strömstörningar eller otillåten manipulering, ändring eller modifiering som inte godkänts av Vifa. Denna begränsade garanti är begränsad till reparation eller utbyte av produkten efter Vifas beslut, och varken kostnader för transport, borttagning eller installation av en produkt täcks av denna begränsade garanti.

HUR LÄNGE

Om inte annat uttryckligen anges i dokument som tillhandahålls i samband med köpet, är garantitiden 24 månader/2 år inom Europeiska Unionen och 12 månader/1 år i resten av världen, såvida inte nationella regler bestämmer det annorlunda . Garantiperioden börjar när produkten/produkterna faktureras kunden. Garantitiden upphör dock omedelbart om produkten repareras eller modereras av personer/företag som inte är auktoriserade av Vifa, eller om serienumret av någon anledning har tagits bort från produkten.

VAD VIFA SKA GÖRA

Om Vifa under den tillämpliga garantiperioden får ett giltigt meddelande om ett defekt i någon produkt som täcks av Vifas garanti, kommer Vifa, efter Vifas val, inom rimlig tid efter att ha underrättats om defekten (a) reparera defekten utan kostnad, genom att använda nya eller renoverade reservdelar, (b) byta ut produkten eller (c) återbetala inköpspriset för produkten. Svarstider kan variera från land till land och är bland annat beroende av tillgång på delar och transporter. Alla utbytta felaktiga delar och komponenter kommer att bli Vifas egendom. Vifa har ingen skyldighet att reparera, ersätta eller återbetala förrän kunden returnerar den defekta produkten till den auktoriserade återförsäljaren. Varje ersättningsprodukt kan vara antingen ny eller som ny, förutsatt att den har funktioner som är minst lika med den för produkten som ersätts. Reparationer utanför den begränsade garantiperioden eller av skador som inte täcks av denna garanti kommer endast att ske med ditt förhandsgodkännande.

HUR MAN FÅR SERVICE

I händelse av ett produktdefekt bör du vidta följande åtgärder:

1. Se bruksanvisningen för att identifiera och eventuellt åtgärda problemet.

2. Om problemet inte kan lösas med hänvisning till ägarmanualen, kontakta den auktoriserade återförsäljaren där produkten ursprungligen köptes för att diskutera dina problem.

3. Vid behov kommer den auktoriserade återförsäljaren att ordna reparation eller utbyte av produkten under förutsättning att du visar upp den ursprungliga försäljningsfakturan för att dokumentera datum och plats för det ursprungliga köpet. Villkoren för reparation eller utbyte är föremål för leveransvillkor som överenskommits mellan dig och den auktoriserade återförsäljaren i den mån villkoren inte uttryckligen täcks av denna begränsade garanti.

Om du skickar produkten är varken Vifa eller den auktoriserade återförsäljaren ansvariga för skador på produkten som orsakats under transporten. Därför rekommenderar vi alltid att du använder originalförpackningen för att packa produkten.

ANDRA RÄTTIGHETER

Denna begränsade garanti påverkar inte dina obligatoriska rättigheter. Th